Om oss

ExyPro består av ett fokuserat team med spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och kommunikation. Vi drivs av att förenkla vardagen för våra kunder så att kunskap som leder till en hållbarare värld kan spridas.

Nyttja den fantastiska effekten digitala systemlösningar kan bidra med. 1998 lanserade vi vårt första digitala fleet managementverktyg och har genom åren blivit experter på en rad branscher och erbjuder helt branschspecifika lösningar.

Vi ägs idag av den Svenska industrikoncernen Indutrade och ser positivt på vår gemensamma framtid. Hör av dig om du vill vara med.

Indutrade

 

Sepab Fordonsprodukter AB är kvalitets- och miljöcertifierade mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

Kvalitets- och miljöpolicy

  • Sepab Fordonsprodukter ska tillverka och leverera varor och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar, samt uppfyller tillämpliga myndighetskrav.
  • Vi vill ha ett nära samarbete med våra leverantörer och kunder. Detta för att uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster vi levererar, och därmed ha nöjda och återkommande kunder.
  • Vi ska verka för ett aktivt miljötänkande och sträva efter att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi tillverkar och säljer, så att de blir så miljövänliga som möjligt.
  • Vi ska källsortera och minimera mängden sopor som kommer från vår verksamhet. Batterier, förpackningar, metaller och elektronik, etc. skall omhändertas och återvinnas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.
  • Transporter av personal och gods ska ske på mest miljövänliga sätt. Vi väljer därför fordon och speditörer som är så miljövänliga som möjligt.
  • Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Vi prioriterar därför samarbete med leverantörer som aktivt arbetar för miljön och tar ansvar för sin egen miljöpåverkan.
  • Grunden i vårt ledningssystem utgörs av förebyggande åtgärder som syftar till att göra rätt från början. Eventuella fel ska följas upp och systematiskt arbetas bort.
  • Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem med hjälp av regelbundna analyser, förbättringsåtgärder och uppföljningar.
  • Vårt ledningssystem ska vara certifierat enligt kraven i senaste utgåva av ISO 9001 och ISO 14001.

Information gällande vår databehandling av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Vi behandlar personuppgifter främst för att uppfylla våra åtaganden gällande t.ex. leveranser, fakturering, samt för att upprätthålla vårt kundregister. Personuppgifter behövs också för att kunna ge bra service när det gäller marknadsföring, uppföljning och information, samt i vissa fall även för att uppfylla lagar och andra rättsliga förpliktelser.

Vill du veta mer? KONTAKTA OSS